חודש כסלו הוא מהחודשים החשוכים ביותר. הלילות בכסלו מגיעים לשיא ארכם. החושך כאילו מתגבר על האור. אבל למעשה החושך והאור משמשים בערבוביה בעולם והם ערובה לקיום והתנהלות סדירה. הרמב"ם אינו רואה את החושך כמציאות בפני עצמה, אלא כהעדר אור. על פי תפישתו רק האור קיים במציאות והחושך נוצר כאשר מסלקים את האור. ברצוני לקשר אמירה זאת לעבודה שאני עוסקת בה- התבוננות בסיפורי חיינו. בתחילת החודש חברות פתחה קורס למטפלים בצפון שכותרתו- "עבודה עם סיפורי חיים", סיפורי חיינו שבהם אור וחושך משולבים זה בזה. דווקא יתרונו של האור מתגלה מתוך החושך. החושך אינו העדרו של האור, אלא גילוי אחר שלו. היכולת לצמצם את האור, מאפשרת לראות את הגוונים השונים שלו. עפ"י התפישה החושך דווקא מהווה גילוי גדול יותר של האור. אין מלחמה בחושך כמו בשיר" באנו חושך לגרש" אלא ניסיון אולי להפוך אותו למציאות אפשרית, מצמיחה: "אנו חושך להפך" להפוך בו עוד ועוד, להתעסק איתו, להפוך אותו במובן של טרנספורמציה. כל תהליך שנעשה בחיינו שלא יכלול את החושך לא יהיה שלם. החיסרון הוא חלק מההתחדשות, יש בחיינו זמנים מאירים, בהירים, בהם הטוב קרוב ומוחש, ויש גם זמנים חשוכים, מעורפלים. מה היחס בין שני הזמנים האלה? האם אחד מבטל את השני? או שיש איזו השלמה ביניהם? האם אפשר בכלל לקיים חיים של אור ללא חושך וחושך ללא אור? היבט אחר שקושר את עבודתנו הרוחנית לחודש כסלו—הוא האור הגנוז. אמר רבי אלעזר: "אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום הראשון – אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו. כיוון שנסתכל הקדוש ברוך הוא בדור המבול ודור הפלגה וראה שמעשיהם מקולקלים עמד וגנזו מהם. ולמי גנזו? לצדיקים לעתיד לבוא." שאלו החסידים: היכן גנזו? השיבו: בתורה. שאלו: אם כן, כלום לא ימצאו צדיקים משהו מן האור הגנוז כשהם לומדים תורה? השיבו: ימצאו וימצאו. שאלו: אם כן, מה יעשו צדיקים כשימצאו משהו מן האור הגנוז שבתורה? השיבו: יגלוהו באורח חייהם. מבוסס על מדרש שמות רבה, לה. מתוך: מרטין בובר, אור הגנוז – סיפורי חסידים, הוצאת שוקן. האור הגנוז שאלוהים גנזו והחביאו, נמצא בכל אחד מאתנובאורח חיינו. עלינו לגלותו, להכירו, להאירו. "צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר ואין נרו שלו כנר חברו. ואין איש שאין לו נר. וצריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו." המימרה על נר ואור, מיוחסת לרב אברהם יצחק קוק.

נברך את עצמנו בראשו של חודש הזה, שנדע ליצור אור ולברוא חושך. שנדע לברוא את עצמנו כל יום מחדש עם הצללים והאורות שבנו.